logotyp

Úřední deska

          Informace k návratu dětí do mateřské školy U Jezu s účinností od 12. 4. 2021

 

 • Do MŠ U Jezu mohou od 12. 4. chodit děti, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
 • Do MŠ U Jezu mohou také docházet děti, jejichž rodiče jsou: (dále IZS)
  • a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • e) příslušníci ozbrojených sil,
  • f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti,
tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením
 umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány
dle níže uvedených pravidel.

 

 • Povinné testování bude prováděno vždy v pondělí a ve čtvrtek a vztahuje se na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v MŠ.
 • V případě, že dítě nastoupí v průběhu týdne v jiných dnech, než je uvedeno, bude testováno, dále potom v uvedených dnech. (po nemoci atd..)
 • Testování bude prováděno zákonnými zástupci dětí, zákonní zástupci dětí jsou povinni nosit respirátory.
 • Děti respirátory ani roušky v MŠ nosit nemusí.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání v plné výši.
 • Dětem je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.
 • Provoz Mateřské školy je od 6:00 – 16:30 hodin.

     Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do MŠ vstupovat.

                                                                                   Dana Pechová, ředitelka MŠ

 

 

Ředitelství mateřských škol v dohodě se zřizovatelem 
Městem Žatec vyhlašují
ZÁPIS
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok
2021 – 2022
který se uskuteční ve dnech
 3. 5. až 6. 5. 2021 včetně, bez osobní přítomnosti dětí.
Bližší informace k organizaci zápisu naleznete na webových stránkách mateřských škol.
Provozní doba v MŠ:    Pondělí, úterý, čtvrtek od 09:00 do 12:00 hod.
            Středa od 13:00 do 16:00 hod.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 včetně.

Město Žatec stanovilo jeden školský obvod pro všechny mateřské školy
na celém území města:

 • Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny

www.specinka-zatec.cz, tel.: 602 440 340;

 • Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny

www.msstudentska.eu, tel.: 727 880 955;

 • Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny

www.skolkaustudanky.webnode.cz, tel.: 724 758 911;

 • Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

www.msujezu.cz, tel.: 736 629 843;

 • Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

www.msbrezinyzatec.cz, tel.: 774 276 900;

 • Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny

www.msalergo.cz, tel.: 774 808 151;

 • Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

www.zsp-zatec.cz, tel.: 603 597 691.

RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ ZAPISUJÍ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO JINÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI,RODNÝ LIST A OČKOVACÍ PRŮKAZ DÍTĚTE!
Dále sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ.
Doporučujeme rodičům, aby si do MŠ zavolali a domluvili si individuální čas na zápis.

      Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním,          středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a opatření MŠMT č. j. MSMT-15657/2020-1

 


 

Postup při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci DOKUMENTY

17.03. 2021

 

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

 Čj.:  Covid - 1/2021

V Žatci dne:  16. 3. 2021

                                                  

R O Z H O D N U T Í

 Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny, zastoupena ředitelkou školy, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, takto rozhodla.

Dle doporučení Rady města Žatce promíjím měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (školné) a školské služby (stravné) za měsíc březen 2021.

 Odůvodnění:

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Provoz Mateřské školy Žatec, U Jezu 2903, okres Louny nebyl přerušen, mateřská škola nadále poskytuje vzdělávání pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dana Pechová, ředitelka

                                        Mateřské školy Žatec, U Jezu 2903,

         okres Louny

 

 

 

 

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizová opatření. Jedním z nich je uzavření mateřských škol.

od 1. 3. 2021 bude naše mateřská škola vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

 - zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 - sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 - sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 - zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 - zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 - pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 - zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

- zaměstnanci České pošty, s. p.,

 a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Mateřská škola je v provozu od 6:00 – 16:00 hodin, děti přiveďte do budovy U Jezu, třída Berušky, učitelkám na třídě nahlaste vaše kontakty – telefonní čísla. 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro vaše děti naleznete v odkazu jednotlivých tříd.

 

 

INSPIRATIVNÍ VIDEA PRO RODIČE

Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa. Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy. 

Zde jsou odkazy na jednotlivá videa:

Úvod k sérii                https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu               https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě       https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu            https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs [»]

 

Další inspirativní videa k předškolnímu vzdělávání naleznete také na webu ČT edu v sekci předškolní vzdělávání 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

Věříme, že pro vás budou tato videa inspirací a motivací pro vzdělávání dětí přirozeným způsobem v domácím prostředí.

 

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign