logotyp

Provoz MŠ

Provoz MŠ Žatec

Mateřská škola nabízí kapacitu 210 dětí, U Jezu  jsou děti  rozděleny dle věku, schopností, potřeb a přání rodičů do třech tříd, nesoucí názvy „ BERUŠKY“ – veselé a hravé, „VEVERKY“ – hravé a čiperné, „SOVIČKY“ – hravé a moudré, U Mašinky jsou děti rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd – „ KUŘÁTKA , KOŤÁTKA, KŮZLÁTKA a MOTÝLCI“.

Obě budovy jsou dvoupodlažní, účelově stavěné pro provoz předškolního zařízení. Součástí každé budovy je školní jídelna.

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem.

Zřizovatelem MŠ Žatec je obec od roku 1991 a od roku 1994 je MŠ v právní subjektivitě.

Provoz MŠ je po dohodě se zřizovatelem od 6.00 do 16.30 hodin, pondělí – pátek.

Ve všech třídách pracují kvalifikované učitelky.

 

ŠKOLNÍ DESATERO

 

1. PROVOZ MŠ A OMLOUVÁNÍ DĚTÍ :

Mateřská škola je v provozu od 6.00 – 16.30 hodin, děti se scházejí do 8.00 hod, pokud není předem domluveno jinak. Dodržujte čas příchodu, nebo dítě omlouvejte do 8 hodin.

Učitelky mohou při neohlášeném pozdním příchodu dítě do MŠ již nepřijmout – z důvodu zajištění stravy pro dítě.

Nepřítomnost dítěte můžete omlouvat u ředitelky školy nebo hospodářky na výše uvedených tel. číslech, na soukromá tel. čísla třídních učitelek omlouvejte od 7,00 do 8,00 hod. Po 8,00 hodině nebudou paní učitelky hovory přijímat.

Rodiče, pokud vědí, oznamují MŠ nepřítomnost dítěte předem, dále omlouvají dítě v případě nemoci či z rodinných důvodů - nejpozději do 3 dnů.

Rodiče předškoláků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v omluvném listě, který bude mít každý předškolák.

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno minimálně v rozsahu 4 hodin od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

 2. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ učitelkám:

 Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte předávají ráno dítě osobně učitelce, učitelky MŠ zodpovídají za jimi svěřené dítě po celou dobu pobytu v MŠ až do jeho předání zákonnému zástupci.

 3. VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ :

Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba – na základě písemného pověření, které je uloženo ve třídě u učitelek. ( v případě potřeby si formulář vyžádejte)

 4. OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ V MŠ :

 Do MŠ patří pouze dítě zdravé – za zdravotní stav zodpovídají rodiče. Učitelky si mají právo vyžádat lékařské potvrzení o tom, že dítě je zdravé a smí do kolektivu pokud:

            1) má učitelka při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé

            2) při nástupu dítěte do MŠ po nemoci

Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, jsou rodiče povinni o tom mateřskou školu informovat.

 5.  BEZPEČNOST DĚTÍ V MŠ :

Rodiče zajistí dítěti do MŠ řádnou obuv - přezůvky s plnou patou a špičkou, pokud možno bez tkaniček. Všechny osobní věci dítěte PODEPSAT.

Dodržujte tato bezpečnostní opatření:

-  zvoňte na svou kmenovou třídu, ke kameře se otáčejte čelem, abyste byli bezpečně poznáni,

- zvoňte na třídy, ve kterých se děti scházejí a rozcházejí  pouze v době, kdy jsou k tomu určeny,

- nevpouštějte do budovy cizí osoby, které osobně neznáte, všímejte si osob, které se s Vámi po budově pohybují,

- uvědomte si, že svým jednáním můžete ovlivnit bezpečí Vašich dětí.

 6. ZMĚNY V ÚDAJÍCH:

Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny ve svých osobních datech i datech dítěte ( změna bydliště, telefonu, lékaře, rozhodnutí soudu o svěření do péče, změna příjmení atd.).

 7. CIZÍ PŘEDMĚTY V MŠ : ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK Z DOMOVA

Rodiče nedávají dětem do MŠ hračky z domova, ani malé plyšové hračky. MŠ nezodpovídá za ztrátu či poškození přinesených šperků, elektroniky apod.

 8. PLATBY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ, STRAVOVÁNÍ V MŠ :

Rodiče jsou povinni respektovat směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání a stravné a tyto částky uhradit v termínu do konce daného měsíce na měsíc následující.

             a) převodem na účet MŠ – Č. účtu: 1020612359/0800

                 variabilní symbol  =  rodné číslo dítěte, uveďte jméno dítěte 

             b) školné pro škol. rok 2020/21 – 500- Kč

             c) stravné  

Děti ve věku 3-6 let ( I. kategorie)   6-7 let   ( II. kategorie)      

Přesnídávka                 7,00 Kč                       8,00 Kč

Oběd                          22,00 Kč                     25,00 Kč

Svačina                         7,00 Kč                       8,00 Kč

-----------------------------------------------------------------

Celkem                       36,00 Kč                    41,00 Kč 

 

Celkem záloha = 1 200,- Kč

 

Rodiče jsou povinni respektovat vyhlášku o školním stravování  č. 107/2005 Sb. a § 119 Školského zákona ( školní stravování zabezpečuje školní jídelna; školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje).

Pokud rodič požaduje pro dítě úpravu jídelníčku, doloží lékařské potvrzení o doporučené dietě.

 9. NÁVŠTĚVA RODIČŮ V MŠ :

Rodiče mohou kdykoliv přijít do MŠ, mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy, podávat stížnosti a připomínky, spolupodílet se na plnění ŠVP PV a přímo se účastnit  všech činností konaných v MŠ ve prospěch dětí, jejich zdárné adaptace na MŠ, pokud z důvodu COVID 19 nebude nařízeno jinak.

Rodiče jsou vždy VÍTÁNI.

 10. HYGIENICKÉ POTŘEBY:

Prosím rodiče, aby při nástupu dítěte donesli do MŠ tyto hygienické potřeby:

hřeben s poutkem nebo otvorem na zavěšení – podepsaný

toaletní papír 1x po 8 ks

tekuté mýdlo s pumpičkou

papírové kapesníky – balení

ubrousky

plastový hrneček s ouškem na pitný režim-podepsaný

 

 

                                                                                                   

Webové stránky školy: www.msujezu.cz

Facebook:                     Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903

           

 

 

 

                                                                                               Dana Pechová, ředitelka MŠ

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign