logotyp

Jídelníček

 filedata/7.pdf

 

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

 

Vnitřní ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

(stravování dětí)

Č.j.:

 

Vypracoval:

Dana Pechová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

01.09.2022

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 


I.                Obecná ustanovení

 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní řád.

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny a slouží ke stravování dětí a zaměstnanců školy.
(Legislativa používá pojem stravovací zařízení.)

2. Školní jídelna je součástí mateřské školy a je v provozu v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod.

 
II.   Rámcový režim stravování

  Režim vydávání stravy:

 08:30 – 09:20             přesnídávka

11:40 – 11:50             polévka

11,50 – 12:10             hlavní jídlo

14:10 – 14:30             svačina

 
Průběh stravování:

 Děti se stravují ve svých kmenových třídách.  Při stravování jsou děti vedeny učitelkami. K prostírání jim slouží stolečky a židličky dvou velikostí.
Přesnídávku a odpolední svačinu, která je připravena v kuchyňce, rozdávají pí. učitelky (děti se samy neobsluhují ). Velikost porcí si mohou vybrat, totéž platí o množství ovoce a zeleniny. Po jídle nádobí opět odnášejí na vymezené místo na servírovacím vozíku. Mohou si přidat dle chuti.

 Oběd

Paní kuchařka dětem prostře ve všech třídách dle počtu dětí, pro nejstarší děti připraví také příbor. Součástí prostírání je ubrousek, lžíce - příbor, talíř na polévku, sklenice s pitím nebo miska se salátem či kompotem.

Polévku nalévá učitelka.

Hlavní jídlo se vydává v přípravné kuchyňce, výdej zajišťují kuchařky na talíře (s použitím ochranných pomůcek). Přiváží se na servírovacím vozíku / nebo na podnosech. Použité nádobí odnášejí děti na prázdný vozík nebo k výdejnímu okénku.

 1. Dojídání

Děti se k jídlu nenutí, ani se s nedojedeným jídlem neposílají zpět ke stolečkům. Dítě má právo se samo rozhodnout, ale učitelka se mu může pokusit empaticky vysvětlit potřebu zdravé stravy pro jeho růst a vývoj.

 III.  Úplata za stravování

1.Dítě v mateřské škole má právo odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem

 2.Dětem v mateřské škole se poskytuje školní stravování ve dvou cenových kategoriích podle věku dítěte v rozmezí školního roku vždy od 1.09. - 31.08., po dobu jejich pobytu ve škole.

 3.Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li přítomno v MŠ, stravovalo vždy.

 4.Stravné dle bodu 1. se poskytuje za úplatu ve dvou kategoriích. Cena za stravování je upravena v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování

 1. Platby provádějte nejpozději do 5. dne daného měsíce.
 2. Přeplatky stravného vracíme 1x ročně vždy v letních měsících popřípadě v září daného roku.

Cena za stravování v Kč

                 I. Kategorie           3-6 let             II. Kategorie 7-10 let

Přesnídávka                             10,00                                    11,00

Oběd                                         27,00                                    30,00

Svačina                                    8,00                                      8,00

 
7.Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte učitelce, popřípadě ředitelce školy.

Nepřítomnost delší než 14 dnů je nutno vždy omluvit.

 8.Pro přítomnost dítěte v mateřské škole vedou učitelky záznam v docházce, která je důležitým dokumentem. Pro stravování je zároveň tento záznam rozlišován znaky:

/                      celodenně,

-                      nepřítomen, 

čtvereček        přesnídávka,

O                    po obědě,

P (výjimečně) pouze oběd,

Oo                  oběd a odpolední svačina

 a)     Pokud ZZ nesdělí sám nebo i prostřednictvím svého dítěte délku docházky dítěte, dítě bude v ten den zapsáno k celodenní docházce.

b)     Dítě, které nepřijde do 8,00 hod. do MŠ, bude omluveno.

c)     Pokud ZZ nahlásí učitelce jinou dobu odchodu, bude vyznačeno v denní docházce podle výše uvedeného znaku.

d)     Pokud projeví ZZ dlouhodobý zájem o jinou dobu příchodu do mateřské školy, domluví se s učitelkou, popřípadě s ředitelkou školy předem.

 IV.   Jídelníček

Jídelníček vyvěšuje vedoucí školní jídelny vždy v pondělí ráno v 6,30 hod. na období jednoho týdne a odpovídá za pestrou, zdravou a kvalitní stravu, sleduje dodržování spotřebního koše.

A dodržuje nutriční doporučení ke spotřebnímu koši.

 V.    Důvodná opatření při nechutenství nebo odmítání stravy

 

 1. Pokud dítě odmítá konzumovat některé potraviny, má ZZ možnost zapsat tuto skutečnost do dotazníku při nástupu do mateřské školy.
 2. ZZ má možnost zpracovat podle bodu 1. soupis jídel, které dítě nejí a vlastnoručně svůj požadavek s odůvodněním podepsat.
 3. V případě, že dítě stravu odmítá a ZZ si nepřeje, aby dítěti bylo jídlo předkládáno nebo aby bylo pobízeno, zpracuje ředitelka ve spolupráci se ZZ  společně zápis s datem a podpisem obou zúčastněných stran.
 4. K odstavci III. bod 2. a odstavci V. v bodech 1. - 3. nelze uplatňovat právo odpočtu z úplaty za stravné.
 5. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole má dítě nárok na odběr oběda – hlavního jídla.
 6. V případě odmítání jídla nebo potravin důležitých energetických hodnot dítětem doloží  ZZ lékařské potvrzeni.

 

 1. VI.             Závěrečná ustanovení
 1. Případné pochybnosti konzultuje ředitelka školy s vedoucí školní jídelny a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).
 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice č.1/2011 školního stravování je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Alena Ertelová, vedoucí ŠJ
 1. S vnitřním řádem seznamuje ZZ na rodičovské schůzce v září nového školního roku.
 1. Bude vyvěšen spolu s jídelníčkem u vstupu do mateřské školy.

 

V Žatci dne 01.09.2022                                                    Dana Pechová , ředitelka školy

 

(hranaté razítko)

 

 

 

 

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign